chất hấp phụ than hoạt tính

Các loại chất hấp phụ bao gồm : than hoạt tính, silicagel, nhựa tổng hợp có khả năng trao đổi ion, cacbon sunfua, than nâu, than bùn, than cốc, đôlomit, cao lanh, tro và các dung dịch hấp phụ lỏng. Bông cặn của những chất keo tụ (hydroxit kim loại) và bùn hoạt tính từ bể aroten cũng có khả năng hấp phụ.

Khả năng hấp phụ của chất rắn phụ thuộc vào:
- Diện tích riêng của bề mặt vật liệu
- Bản chất mối liên kết chất bị hấp phụ và chất hấp phụ
- Thời gian tiếp xúc giữa chất rắn và chất hoà tan khi cân bằng có sự trao đổi động lực giữa các phân tử của pha hấp phụ và các phân tử ở lại trong dung dịch.
Than hoạt tính là chất hấp phụ thông dụng nhất. Khi dùng để xử lý nước thải công nghiệp phải có những tính chất đặc biệt khác với những loại than để hấp phụ khí hoặc hơi dung môi. Than hoạt tính phải xốp và có rỗng lớn để bề mặt có thể hút được phân tử của các chất bẩn hữu cơ tổng hợp, phải có khả năng chống mài mòn và dễ thấm ướt trong nước. Tuỳ thuộc vào phương thức sử dụng, than hoạt tính phải có thành phần cấp phối hạt nhất định. Than dùng để xử lý nước thải nên có hoạt tính xúc tác nhỏ nhất đối với các phản ứng oxy hoá, ngưng tụ hoặc không được làm mất giá trị sản phẩm đã thu hồi.
Tái sinh than hoạt tính :
o Tái sinh bằng hơi :
o Tái sinh bằng nhiệt :
o Tái sinh hoá học :
o Tái sinh sinh học :