lắng nước trong xử lý nước

Lắng nước là giai đoạn làm sạch nước sơ bộ trước khi đưa vào bể lọc. Quá trình lắng xảy ra rất phức tạp, có thể tóm tắt là:
Lắng ở trạng thái động ( nước luôn chuyểnđộng).

Các hạt cặn không tan không đồng nhất (có hình dạng kích thước khác nhau…).
Không ổn định (luôn thay đổi).
Phân loại


Lắng tự do của một tập hợp hạt đồng nhất, ổ định ở trạng thái tĩnh: đây là quá trình lắng các hạt không va chạm vào nhau có độ lớn thuỷ lực khác nhau.
Lắng tự do của một tập hợp không đồng nhất, ổn định.
Lắng một tập hợp hạt không đồng nhất và không ổn định.


Phân loại bể lắng


Tuỳ thuộc vào kích thước các hạt cặn ta có tốc độ lắng khác nhau.
Tấc cả các hạt cặn lắng đựơc đều nằm trên quĩ đạo dưới đường quĩ đạo u = uo.
Thêm vào đó tuỳ thuộc vào điểm xuất phát của hạt cặn mà ta có u > uo.