• Màng RO

Thông tin

Màng RO - Công nghệ màng RO trong xử lý nước, màng RO CSM, công nghệ màng RO trong dây chuyền nước uống đóng chai

Màng RO hãng GE-Osmonic (USA)

Màng RO GE

GE OSMONICS DESAL AG4040FF MEMBRANE ELEMENT 2200 GPD TAPE FEATURES:
The GE Osmonics Desal A-Series , Thin-Film reverse osmosis membrane elements offer high flux and excellent sodium chloride rejection. AG High Rejection Brackish Water Elements are used when high rejection and low operating pressures are desired.

Màng RO DOW

FILMTEC TW30-1812-24 339140 Residential TFC/TFM 1.75"X11.75" 24 Gallons
FILMTEC TW30-1812-36 338470 Residential TFC/TFM 1.75"X11.75" 36 Gallons
FILMTEC TW30-1812-50 339138 Residential TFC/TFM 1.75"X11.75" 50 Gallons