• Multivalve

Thông tin

Multivalve - Multivalve trong xử lý nước - Multivalve lọc nước - Thiết bị Multivalve dùng trong công nghệ xử lý nước cấp, lọc nước sinh hoạt, hộ gia đình, trường học

Multivalve - Van 3 ngã

- Thiết kế cho 3 giai đoạn vận hành: lọc – rửa xuôi – rửa ngược.
- Dùng cho hệ thống làm mềm, trao đổi Ion, thiết bị lọc hồ bơi, hệ thống tiền xử lý trước khi qua hệ RO.
- Dùng cho cột top-mount.

Multivalve - Van 5 ngã

- Thiết kế cho 5 giai đoạn vận hành: lọc - rửa xuôi - rửa ngược - hút dung dịch muối – trả dung dịch về thùng (cột) muối.